Yhdistyksen säännöt


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Salon Vilpas Koripallo ry. Kotipaikka on Salo ja sen toiminta-alueena on Salon kaupunki ympäristöineen.

2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koripallon harrastusta ja kilpailutoimintaa.

3§ Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valistus- ja tiedotustilaisuuksia, valmennus- ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa kilpailutoimintaa koripallon kaikilla sarjatasoilla.
Yhdistys harjoittaa lisäksi kansainvälistä kilpailutoimintaa.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun sekä toimintamuodot hyväksyviä henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kannatusjäsenet:
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muunoikeustoimikelpoisen yhteisön.

5§ Jäsenmaksut
Jäsenmaksu on määrättävä vuosittain vaalikokouksessa kiinteänä summana.

6§ Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

7§ Yhdistyksen kokousten aika ja kokoon kutsuminen
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, joista ensimmäinen (vuosikokous) elokuun loppuun mennessä ja jälkimmäinen (vaalikokous) huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on enintään neljä viikkoa ja vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta julkaistava Salossa ilmestyvässä sanomalehdessä tai postitettava jäsenille kirjattuna kirjeenä heidän jäsenrekisteriin merkityillä osoitteillaan.

8§ Yhdistyksen kokousten osanottajat ja aloiteoikeus

Äänivalta:

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneellä täysi-ikäisellä henkilöjäsenellä yksi ääni ja varsinaisina jäseninä olevilla rekisteröidyillä yhdistyksillä 50 ääntä.

Päätöksenteko:
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on suoritettava lippuäänestyksellä, milloin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii.

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Yhdistyksen kokous voi antaa läsnäolo- ja puheoikeuden sitä pyytävälle henkilölle.
Jäsenet voivat tehdä yhdistyksen kokoukselle aloitteita.
Aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisina kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

9§ Yhdistyksen kokousten asiat

Vuosikokous:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
5. Käsitellään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan toimikauden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
8. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vaalikokous:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja valitaan muut hallituksen jäsenet
5. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
6. Valitaan tilintarkastaja, sekä varatilintarkastaja
7. Määrätään yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle sekä päätetään tilintarkastajien palkkioista
8. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§ Hallitus

Jäsenet:
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 5-10 jäsentä, jotka ovat myös Salon Vilpas Koripallo ry:n jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus voi asettaa avukseen määräajaksi valio- tai toimikuntia sekä työryhmiä. Salon Vilpas r.y:n puheenjohtajalla on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokoukset ja kokoon kutsut:
Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, milloin vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Päätösvaltaisuus:
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Tehtävät:
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
2. Valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle
3. Vastata omaisuuden ja talouden hoidosta
4. Hyväksyä uudet jäsenet, pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista
5. Valita yhdistyksen rahastonhoitaja ja muut virkailijat

11§ Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.7.-31.6.

12§ Luottamus- ja toimihenkilöt
Luottamustehtävin voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.
Lisäksi yhdistykselle voidaan valita toimihenkiöitä.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen kukin yksin.

14§ Eroaminen ja erottaminen
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki näiden sääntöjen mukaiset taloudelliset velvoitukset, jotka hänelle kuuluvat sinä toimintavuotena, jona eroaminen tapahtuu.

Jos yhdistyksen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet. Erottamispäätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle neljäntoista vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Mikäli yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa täyttämisen kahden toimintavuoden ajalta, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa sääntöjen muuttamista. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä ¾ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, varat luovutetaan Salon Vilpas r.y:n toimintaan tai, mikäli tämä yhdistys on purkautunut, koripalloharrastuksen edistämiseen yhdistyksen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.