Tyytyväisyyskysely


Tyytyväisyyskysely 2016


Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan ja Vilpas-aapiseen kirjatut junioritoiminnan tavoitteet, toiminta-ajatukset ja arvot ovat toteutuneet. Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää seuran tiedotuksen toimivuutta ja internet-sivujen käyttöä. Tavoitteena on, että seuran toiminnassa mukana olevat voivat osallistua seurakehittämiseen sekä vaikuttaa seuran tapaan toimia.

Kysely toteutettiin internetkyselynä. Vanhemmille ja seuratoimijoille oli oma kyselynsä.

Nykypäivän urheiluseura on monien haasteiden edessä. Seuroilta toivotaan palveluita, eikä seuran toimintaan haluta sitoutua samalla tavalla kuin muutama vuosikymmen sitten. Salolaisella koripallolla on pitkä ja vaikuttava historia, Vilpas Koripallo ry:ssä halutaan huomioida niin historia kuin tulevaisuudenkin haasteet.

Menestyvään seuratoimintaan tarvitaan ihmisiä – kaikkia koripallon mukana toimivia, vanhempia, ohjaajia, valmentajia, jojoja, kuskaajia, huoltajia – sekä tavoitteet ja hallinto, joka tunnistaa vastuunsa ja toimii sen mukaisesti.

Uusi juniori- ja harrastejaosto tarttuu toimeen tämän tyytyväisyyskyselyn pohjalta.


Tyytyväisyyskysely 2013


Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan ja Vilpas-aapiseen kirjatut junioritoiminnan tavoitteet, toiminta-ajatukset ja arvot ovat toteutuneet. Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää seuran tiedotuksen toimivuutta ja internet-sivujen käyttöä. Tavoitteena on, että seuran toiminnassa mukana olevat voivat osallistua seurakehittämiseen sekä vaikuttaa seuran tapaan toimia.
 
Kysely toteutettiin internetkyselynä. Vanhemmille ja seuratoimijoille oli oma kyselynsä. Kysymysten vastaukset ovat tämän raportin liitteenä (liitteet 1-4).
 
Edellinen vanhempien ja seuratoimijoiden tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2011. Kyselyn jälkeen juniorijaoston toimintaa uudistettiin ja samaan aikaisesti vuoden 2013 kyselyn aikana on uudistettu koko seuran hallintoa. Uudistusten tavoitteena on luoda hyvä ja kestävä pohja laadukkaalle urheiluseuratoiminnalle, joka tarjoaa mahdollisuudet niin liikunnalliselle elämäntavalle, urheilijaksi kasvamiselle ja kilpaurheilijaksi kehittymiselle. Samalla uudistuksilla voidaan vastata myös joidenkin näissä kyselyissä nousseisiin kehittämisehdotuksiin.
 
Nykypäivän urheiluseura on monien haasteiden edessä. Seuroilta toivotaan palveluita, eikä seuran toimintaan haluta sitoutua samalla tavalla kuin muutama vuosikymmen sitten. Salolaisella koripallolla on pitkä ja vaikuttava historia, Vilpas Koripallo ry:ssä halutaan huomioida niin historia kuin tulevaisuudenkin haasteet.
 
Menestyvään seuratoimintaan tarvitaan ihmisiä – kaikkia koripallon mukana toimivia, vanhempia, ohjaajia, valmentajia, jojoja, kuskaajia, huoltajia – sekä tavoitteet ja hallinto, joka tunnistaa vastuunsa ja toimii sen mukaisesti.
 
Uusi juniori- ja harrastejaosto tarttuu toimeen tämän tyytyväisyyskyselyn pohjalta. Seuraava tyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2015.

Tyytyväisyyskysely 2011


Juniorijaosto toteutti yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kaksi tyytyväisyyskyselyä 8.-21.3.2011.

Ensimmäinen kysely oli suunnattu pelaajien vanhemmille ja toinen seuran valmentajille ja muille seuratoimijoille.

Juniorijaoston tarkoitus oli saada selville millä tavoin seuran toimintaohjeet toteutuvat käytännössä sekä miten seuran tiedotus ja nettisivut toimivat. Kyselyn tavoitteena oli selvittää miten seura pystyy palvelemaan jatkossa paremmin pelaajia, vanhempia ja seuratoimijoita.

Vanhempien tyytyväisyyskyselyyn vastasi 92 henkilöä, joista 52 % oli naisia ja 48 % miehiä. Ikäjakaumasta käy ilmi, että suurin osa vastaajista oli iältään 41–45-vuotiaita ja melkein kaikkien (87 %) vastaajien iät ovat jakautuneet tasaisesti välille 36–50 vuotta.

Seuratoimijoilta vastauksia saatiin 31 kpl, heistä 74 % oli miehiä ja 26 % naisia. Heidän ikänsä jakautuvat niin että 20–29-vuotiaita oli 19 %, 30–39-vuotiaita 23 % ja 40–49-vuotiaita oli 58 % eli selvä enemmistö.

Seuratoimijoilta kysyttiin myös, kuinka kauan he ovat olleet seuratoiminnassa mukana. Yli puolet (55 %) on ollut mukana 1-5 vuotta ja 26 % 6-10 vuotta. Vastaajista jopa 16 % vastasi olleensa yli 16 vuotta mukana. Seuratoimijoiden roolit olivat jakautuneet siten, että vastaajista oli ohjaajia/valmentajia 55 % ja huoltajia/ joukkueenjohtajia 45 %.

Tyytyväisyyskyselyiden vastaukset löydät oikeasta sivupalkista.